مهم ترين اهداف در زندگی زن مسلمان

ترجمه : أم أسامة

سوال: خانم دكتور مهمترین اهداف در زنده‌گی دختر مسلمان کدام‌ها است؟


جواب:  درحقیقت این چنین سوالات من را بسیار خوشحال می‌سازد که یک دختر مسلمان  چنین سوال را از من می‌پرسد و میخواهد بهترین باشد.


هدف اول: آماده ساختن خود منحیث یک بندۀ مخلص الله تعالی .


زن مسلمان اهداف خود را از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین می‌نماید، از آیات که پند بزرگ است و از هر امر و نهی که در قرآن است، که همه‌ی آن‌ها به مثابۀ یک هدف برای ما هستند، تا ما این آیات را با يقين و پایداری قبول نماییم، می‌توان به اختصار گفت استقامت و پایداری در راه و منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم  و راه مؤمنان اولین هدف است، به این اساس باید مهمترین و اولی ترین اهداف ات این آیت باشد (فاستقم کما أمرت…….)،ترجمه: (چنان طور که مأمور هستی استقامت بجوی).
ومراد  از استقامت که الله تعالی به آن ما را امر نموده عبارت است از ثبات در راه‌ و منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق فهم صحابه زیرا آنها بودند که این امانت را از رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل نمودند وبه امت بدون کدام کمی و نواقصی ابلاغ کردند و در آن زیادت و بدعت نکردند و خود آن‌ها اولین تطبیق کننده گان این شریعت در زنده‌گی خود بودند بعدا آن‌را به دیگران رسانیدند به همان شکل کامل  که الله تعالی امر نموده بود بدون کدام افراط وتفریط.
چنانچه الله تعالی می‌فرماید:( فاستقم کما أمرت……….)  اين ايت از شما میخواهد كه خوب در مورد دين تان به اساس يك منهج علمی كه توسط آن الله را عبادت می‌نماييد به اساس علم وبصيرت معرفت حاصل نمایید، به همين دليل نصيحت من برشما اینست كه يك دوره كوچک آموزشی علوم شرعی  را آغاز نمایید که در آن دوره تمام اصول و اساسات دین را بخوانید که از همۀ آن مهمتر عقیده است و در عقیده آن موارد مهم که باید آن‌را بیاموزید شناخت الله، شناخت اسما و صفات الله، ارکان اسلام، ارکان ایمان، نواقص ایمان و اصول توحید و مقتضاهای آن و نواهی آن است.
به همین شکل  یک منهج در فقه  در مورد عباداتی که الله تعالی فرض گردانيده آن عباداتِ که با انجام آن خود را به بهترین مراتب جنت برسانید.
به همین شکل درمورد فقه طهارت در نماز، روزه وغيره و عبادات که مربوط قلب می‌شود.
ویک منهج در مورد شناخت احاديث رسول الله صلی الله علیه وسلم و سیرت مبارک شان وسیرت مبارک همسران شان رضي الله عنهن أجمعين.
و همچنان شناخت حلال و حرام، مکروه و مستحب  با همه آنچه که یک زن مسلمان به آن نیاز دارد در مورد شناخت دین اش این نصاب را می‌توان از کتاب امامان  اهل سنت گرفت که مستند با دلایل از قرآن و سنت است، که در راس همه‌ی اين علوم علم قرآن قرار دارد، چنانچه تخصیص الله تعالی را در قر آن کریم در مورد زنان رسول الله صلی الله علیه وسلم مشاهده می‌نماییم، که این در حقیقت درسِ است بر هر زن مسلمان که در هر زمان و مکان در اولویت نیاز به قرآن دارد و آن‌را در اولويت هر کاری خود قرار دهد، قسمیکه الله تعالی می‌فرماید:( واذکرن مایتلی في بیوتکن……)، ترجمه: (و یاد کنید آنچه را که خوانده می‌شود در خانه های شما از آیات الله و از سنجیده‌گی؛ همان الله است نازک بین و آگاه)
الله تعالی مارا به تدبر در قرآن، حفظ قرآن، مراجعه قرآن و دعوت به قرآن امر می‌نماید.
پس نصيحت من برشما اينست که کتاب‌های ابن القيم رحمه الله رامطالعه نمایید؛ زیرا آن کتاب‌ها روح را مخاطب قرار می دهد و مشکلات و امراض قلوب را معالجه می نماید، چنانچه اسلوب بسیار زیبا و عالی دارد که ما را در این مسیر کمک می‌نماید.
و همچنان مطالعه بعضی کتاب‌های تاریخی بر شناخت حرکت های انسانی و همچنان مکر ودسیسه‌های دشمنان اسلام در مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم که چگونه می‌خواستند صدای حق را خاموش نمایند؟! توسط این مطالعات برایت معلوم می گردد که همیشه جنگ بین حق و باطل، ایمان و کفر  وجود داشته و این اختلافات و جنگها در حقیقت بین حزب الله وحزب شیطان جدایی می‌اندازد و هر حزب را برایت معرفی می‌کند .
همه اين‌ها بر آماده شدنت بر تحقق هدف اول است آماده‌گی بر ثبات و استقامت قسمیکه الله تعالی امر نموده است، که این استقامت توسط حاصل نمودن علم لازمی می‌شود و همچنان راهی است برای حفظ استقامت از کج روی و انحراف.
باید فراموش نکنیم آموختن علم بر اساس عمل است وقتی که علم می‌آموزی باید آن علم را بخاطر عبادت نمودن الله تعالی بیاموزی که عبادت الله تعالی را به بصیرت کامل انجام دهی، اینجاست که مرحله مجاهدت ومبارزه آغاز می گردد و ضرورت استقامت را حس می نمایی، همانا استقامت مجرد دینداری نبوده که با این همه به اتمام برسد بلکه استقامت راهی است که آن راه پر از خطر است و دراین راه دزدان دشمنان قرار دارد که در راس همه‌ی آنان شیطان است که ترا  از ادامه دادن این راه منصرف بسازد .پس بالایت لازم

است که بیدار شوی، بدانی و متوجه شوی و ثبات و استقامت در اين راه داشته باشی تا كه خود را به هدف بزرگ برسانی که همانا آن هدف بزرگ عبارت از قبولیت اعمالت و رضایت الله متعال می‌باشد و بالآخره خاتمه‌ نیک و رفتن به جنت می باشد، چنانچه الله تعالی می‌فرماید: ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )، ترجمه (بگو ای پیامبر، همانا نمازم، عباداتم، زنده‌گی و مرگم بخاطر پروردگار عالمیان است) بعد ازينكه هدف اول و مهم را در زنده‌گی یک دختر مسلمان دانستيم که عبارت است از استقامت و ثبات دراه دین و زنده‌گی نمودن مطابق منهج و روش رسول الله صلی الله علیه وسلم  می‌باشد، اهداف دیگری را هم به دنبال دارد، چنانچه قرار ذیل است:

ادامه دارد …

هدف دوم آماده ساختن زنده‌گی موافق شریعت اسلامی .


قسمیکه می‌دانیم در عصر امروزی تحقق این‌هدف نه تنها مهم بلکه اهم می باشد، تا یک دختر مسلمان زنده‌گی خود را موافق شریعت آماده نماید، با تحقق این امر در زنده‌گی می‌تواند جاهلیت عصر کنونی را عملا انکار و رد نماید، از زنده‌گی وفق شریعت در حقیقت واضح می گردد که چگونه زنده‌گی را الله متعال از ما می‌خواهد تا موافق آن زنده‌گی نماییم و میان زنده‌گی امروزی که ما داریم، زنده‌گیِ که شریعت را در هاشیه قرار داده ایم و بجای نشر انتشار کار های نیک و پسندیده، منکرات و رذایل را منتشر می نماییم، افكار برای زنده‌گی موافق آن از هر طرف مارا محاصره نموده و زیر سیطره خود قرار داده است .
به مجرد این‌که تصمیم زنده‌گی موافق شریعت ومطابق امر الله را آغاز می‌نمایی و استقامت و ثبات در این راه را در پیش میگیری، اینجاست که ادامۀ این راه از شما قوت قلبی و آماده‌گی خاص واستثنائي می‌خواهد، زیرا زمان، زمان غربت است و این غربت لازما با خود مشکلات وتهدیدات در راه‌ استقامت دارد، این راه نه تنها کمک کنندۀ ندارد، بلکه مبارزين در مقابل خود میداشته باشد که باید در مقابل همه مشکلات مبازره صورت گیرد.
با این کار در حقیقت خود را نجات می‌دهی از همه موانع كه فراه راه ات قرار گرفته و مانع پیشی گرفتن از دیگران و رفتن ات بسوی الله می‌شود،‌ ازجمله‌ی آن موانع دوست های فاسد است و بعضی عادت‌های هلاک کننده و بعضی از طبیعت های سقوط دهنده در ميادين فلاکت و يا گناهان ایکه ازآنها غافل بوده‌یی.
خودت درحقیقت بهتر از ما می‌دانی که هدف ات آماده ساختن یک زنده‌گی مناسب است که الله تعالی به آن امر نموده و ثبات داشتن در چنین زنده‌گی، با این کار درحقیقت خود را نجات میدهی و تا حدی که میتوانی از هر آنچه که سبب فساد ات ومانع رسیدنت به جنت می شود و کوشش بر هر آن عملی که سبب تقویت قلب ات شده تا اینکه از تو بهترین انسان ساخته شود. فعلا ! شما در حقیقت به مثابۀ تیری هستید که پرتاپ می شود و جهت اش معلوم است و دراین جهت خطرها ومشكلاتی هم وجود دارد که اورا تهدید می کند.
که در این مرحله در حقیقت شما طبيعت خود را نسبت به دیگران بهتر می شناسید، نظر به شناخت تان می‌توانید کنترول آن‌را بدست گیرید تا سبب صلاح و کامیابی دنیا و آخرت شما گردد.
ادامه دارد….

هدف سوم : آماده سازی خود به عنوان يک همسر مخلص و يا مادر مخلص.


این از سنت های كونی زنده‌گی است که زن تا یک مرحله‌ی با خانواده‌اش زندگی می‌کند، بعد از آن مرحله‌ی دیگر زنده‌گیست که در آن با شوهر خود یک زنده‌گی جدید را آغاز می‌کند .
به این اساس بر هر دختر مسلمان لازم است که خودرا زودتر برای تشکیل خانواده آماده کند، تا بمثابه‌ی یک کارخانه‌ی ساخت یک مسلمان  باشد و مدرسه‌ی باشد که خشتِ از خشت های بنیاد امت اسلامی را تکمیل نماید، همت اش قسمی باشد که وی و شوهرش بخاطر  اقامه‌ی شریعت اسلامی و بخاطر مسلمانان کار نمایند.
فهم این موضوعات به علم وسیع نیاز دارد که از جمله آن معلومات درمورد ازدواج و همسر داری وتعامل نیکو با شوهر تا قوامیت داشته باشد و معلومات درمورد مادر بودن و تربیه یک نسل  موحد و ایمانی و چگونگی اداره کردن خانه‌، همچنان حفاظت از آن قسمیکه  فقط و فقط در همه اين امور ترس از الله متعال داشته باشد در این حديث ابن عمر رضي الله عنه تأمل کن.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولدِه، فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّتِه» متفق عليه.
ترجمه: «هر یک از شما به مثابۀ یک چوپان هستید و هر کدام شما مسؤلیت زیر دستان خود را دارد، چنان‌که امیر چوپانی است، مرد چوپانی است بر اهل بیت‌اش و زن چوپانی است بر خانۀ همسر و اولادش، پس همۀ تان به مثابۀ چوپان هستید و همه شما مسؤول زیر دستان خود است».
پس رعایت وحفاظت نمودن از شوهر واولاد وی عبارت از علم و مسؤوليتی است كه لازما بايد بر آن آماده‌گی از وقت داشته باشی.

هدف چهارم: اشتراک کردن در فعالیت های اصلاحی،


امت اسلامی امروز در وضع استثنائی از ضعیف بودن و عقب‌مانده‌گی فکری و اخلاقی به سر میبرند.
در این حالت باید زن مسلمان در برنامه های اصلاحی اشتراک داشته باشد ‌بخاطر اصلاح امت کار نماید.
به همین لحاظ به هر مرد و زن مسلمان لازم است که در این سنگر به خاطر اصلاح امت ایستاده شده و به اندازۀ توان خود امر به معروف و نهی از منکر نماید و این رسالت را به این خاطر حمل نماید که من دین الله متعال را در خانواده وزنده‌گی خود قایم میکنم و مسلمان های مظلوم را نصرت نماید.
و ظالمین را به حالت خودشان نگذارد و آن‌ها را در همه حالات رد نماید، اگرچه رد شان به انکار قلبی هم باشد ‌نباید در مقابل آن‌ها خاموش بنشیند.
این در حقیقت امروزی عبادتی است که اکثریت انسان ها از آن غافل هستند.
در حقیقت این عمل جوهر و اصل عبادات را تشکیل میدهد.
چون هر عبادتی در اینجا و در این دنیا به تقوا الله سبحان ختم می‌گردد و این اصل مهم (تقوا) در نصرت دین الله متعال متحقق می‌شود.
پس خواهرم باید نصرت دین الله و اصلاح امت، اقامه‌ی دین و اعلاء کلمة الله اصل و بزرگ ترین هدف تو در دنیا باشد، اگر چه آغاز این عمل نیک با دعایِ صادقانه بالای جای نمازُ تو باشد، این کارا را انجام بده.
چونکه الله متعال در شان این چنین افراد در قرآن عظیم الشان می‌فرماید :﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ﴾ [التوبة – ٧١]
« مردان مومن و زنان مومن بعض شان دوستان بعض شان هستند امر می‌کنند به نیکی و نهی میکنند از بدی و اقامه نماز می‌کنند و زکات اموال شان را می‌دهند و از الله ‌و رسولش اطاعت می‌کنند، زود است که الله متعال بالای همین گروه رحم نماید، الله متعال ذات غالب و با حکمت است»
اینجاست که باید تو خواهر مسلمان دست بکار شوی و باید بخاطر نصرت دین الله قدم بگذاری و از الله بخواهی که تو را به کمال اخلاص و وکمال صدق در استعمال دینش انتخاب نماید.

هدف پنجم

از اهداف مهم که باید یک زن مسلمان و یک دختر مسلمان به آن مشغول باشد و برای رسیدن به آن هدف تلاش کند، عبارت است از ترک یا بجا گذاشتن یک میراث خوب و پاکی است که افراد دیگر از آن متاثر شوند، این یکی از اهداف مهمی است که باید یک دختر مسلمان بعد از خود بجا بگذارد مانند اولاد نیک یا عمل صالح و بالاخره خاتمه نیک. زیرا دنیا به سرعت در حال گذشت است،‌ روزها به سرعت میگذرد، همانا زنِ مسلمان موفق کسی است که بعد از خود یک اثر نیک و هدایت را مبگذارد، الله متعال می‌فرماید:(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)، ترجمه: (وآنانی که جهاد کردند در راه ما، ما حتما آن‌ها را هدایت می‌کنیم و یقینا الله متعال با نیکو کاران است)،
بناء آنچه که در این آیت برای تو زن مسلمان تقدیم شده است، عمل صالح، صدق و ‌اخلاص با خالقت می‌باشد.
پس به اندازۀ تلاش و کوشش ما و استقبال ما و رفتن ما بسوی الله متعال راه را برای ما باز می‌کند و پیروزی‌ها را نصیب ما می‌کند تا جای که عقل ما را در حیرت می‌اندازد. بناء، من شما را با این قول امام شافعی نصیحت میکنم چنانچه می‌گوید :کسی که دوست دارد الله متعال قلب او را منشرح بسازد و با نور ایمان منور بگرداند پس باید کلامِ که به او ارتباط ندارد ترک کند، از گناه‌ها دوری کند و در حقیقت اعمال نیک‌اش میان او و الله متعال پنهانی باشد و هیچ کسی از آن آگاهی نداشته باشد
بنابر این تو یک عملی نیکی را دریاب تا فقط و فقط میان تو و الله باشد ،وبه آن مداومت داشته باش و فقط خالصانه برای الله متعال انجام بده.

هدف ششم
از اهداف مهم زن‌مسلمان‌!


آن هدفی است که باید خاص برای تو باشد و برای رسیدن به آن هدف باید تلاش و جهد‌ نمایی و آن هدف را، هدف بزرگ زنده‌گی خود قرار دهی و در متحقق شدن آن کوشش خود را به خرچ دهی، آن هدف عبارت از حفظ کتاب الله متعال می‌باشد، سعی نما که خود را از اهل کتاب الله بگردانی، ‌دیگر اینکه اگر توانایی اش را داری کفالت و ‌سرپرستی یتیمِ را بگیر، تا در حدیث نبی صلی الله علیه وسلم داخل گردی، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:«من و سرپرست یتیم در بهشت مانند این دو هستیم»
مانند این، اهداف بزرگ و دایمی را اختیار کن و در راه تحقق آن ‌تلاش صادقانه و دایمی نما، همچنان تو خواهرم کسی هستی که باید این هدف را خودت اختیار کنی و در رسیدن به آن بذل و کوشش نمایی و وقتت را در رسیدن به آن صرف نمایی چرا که این منزلت خیلی بزرگِ می باشد!
هر آن چیزی که در راه الله متعال و بخاطر الله متعال پیش میکنی، اطمینان داشته باش که الله متعال آن راه‌ها را برایت باز میکند و آن راهی هدایت است که ترا بسوی کارهای خیر و به بهترین اعمالی راهنمایی می‌کند، طوریکه تا حال در ذهن‌ات خطور ننموده و حرکت و تلاش در این راه فقط وظیفه توست.
‌باید بدانی که هر کس در این مسیر حرکت کرده نمی‌تواند، بعد از حرکت به این راه به عین الیقین برایت واضح خواهد شد که الله ترا به راه‌های هدایت ‌راه‌های خیر رهنمود نموده و برایت توفیق مزید داده است و تو توانسته‌ای راه را به استقامت طی نمایی، پس به استقامتت در این امر دوام بده!

هدف هفتم
ثابت قدم بودن و حفظ هر آنچه از نزدت ترک شده !


هر قدر مدتی ‌و اعمالی که از نزدت بخاطر ضعف و سستی از دست رفته را جبران نما و از اوقات باقی استفاده بکن، برای اینکه هر مرد صالح و زن صالحه در زنده‌گی خود به یک سلسله کج‌روی‌ها و کوتاهی‌ها و ضعف روبرو می‌شود،
پس برای خود بیاموزان و یاد بده که در همه حالات قوی باشی و برای رسیدن این هدف به قوت حرکت نمایی، آن‌جاست که رسیدن به این هدف برایت نزدیکتر می‌شود. افرادی کمی هستند که نیکوکار شده اند و در بدل آنچه که برای‌شان از خسارت و زیان رسیده است نیکی می‌کنند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید : «الحسنات یذهبن السیئات » (همانا نیکی‌ها بدی ها را از بین میبرد) و افراد کمی هستند که در این راه قدم می‌بردارند و با نیکی‌های خود بدی‌های خود را محو می‌نمایند.
این هدف باید هدف اصلی تو باشد که بدی‌ها را با نیکی‌ها از بین ببری و در هر جای از خود بذر نیک و خوب بجای بگذاری.
این عمل را بخاطر سعادت‌، آرامش قلب و برای بدست آوردن اطمئنان ات حفظ کرده‌ ودر خود ایجاد نما.
و در این راه از هیچ چیزی باید ترس نداشته باشی چون‌که در های الله متعال باز است و اگر اشتباهی صورت گیرد درهای اصلاح هم باز است.
اشتباهایت را تصحیح کن ‌و بسوی خیرها و خوبی‌ها سبقت نما.
‌و بعد از آن حمد الله سبحان را بجا بیاور بخاطر نعمت ایمان و برای اینکه برایت توفیق داده است و در مقابل از الله متعال طلب کن تا هر مکر و کید شیطان را از از تو دور بدارد و وسوسه‌ها و مکر های شیطان را از تو دفع نماید.
خلاصه، این اهداف اهدافی اساسی هستند که هر زن مسلمان در زنده‌گی‌اش باید داشته باشد و از این همه بهتر این است که با انجام دادن آن اهداف تحت شعار این آیه قرار می‌گیری، چنانچه الله متعال می‌فرماید: (هر مرد و زنی که اعمال صالح را انجام دهد، درحالیکه ایمان به الله داشته باشد، الله متعال برایش زنده‌گی پاک را عطا می‌کند ‌و آنان را دوباره زنده می‌کند و جزای خیر میدهد و آن‌ها را پاداش نیکو و زیبا میدهد به سبب آنچه که عمل می‌‌کردند).
پس خواهرم!
هم و غم دنیا را نخور و به آن‌چه که گذشت تأسف مخور و اینجاست که تمام هم و غم‌های دنیا برایت آسان می‌شود.
هم و غم ات چیزهای بزرگی باشد که ارتباط به ایمان تو دارد و در این مرحله تو وارد فضایی یقین ‌ونیکی‌ها می‌شوی.
اما‌ اگر نفس‌ات را به اهداف دنیوی مصروف کردی بدان که آن اهداف دنیوی‌ از بین رفتنی وفانی شدنی است و این اهداف همت‌ات را پایان آورده و تو را شکست داده به زمین می کشاند!
چنانچه این زیان و خسارت خیلی بزرگی است و بیرون شدن از این حالات برایت سخت و مشکل خواهد شد.
برای همین ما برای شما اهداف بزرگ، اساسی و اصلی را بیان نمودیم تا خود را به آن مشغول ساخته و فطرت خود را به یک زن واقعی ‌مسلمان حفظ کنی و با آن دین خود را حفظ نمایی.
‌خواهرم، به همان اندازه‌ی که هدف تو بلند باشد مسیر تو مبارک می‌شود.
و آن مسیر مسیری است که کمک و معیت الله را بدست میاوری و در آن مسیر باید توکل به الله داشته باشی، آن‌جاست که همه‌ی اهدافت برایت سهل و آسان خواهد گردید و این ها خلاصه زنده‌گی یک زن مسلمان می‌باشد.
پس تو هم خود را مشغول این امر مهم بگردان.
رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث می‌فرماید : « کسی‌که تمام هم و غمش دنیا باشد الله متعال میان او و امرش جدایی می افگند و فقر را پیش رویش می نهاند و از دنیا بدست نمی‌آورد مگر به همان اندازه‌ی که الله برایش مقدر نموده و کسی که تمام تم و غمش آخرت باشد الله متعال امرش را برایش آسان می‌کند و آن شخص را به هدفی که دارد می‌رساند و برایش غناء قلبی نصیب می‌کند و دنیا را زیر پاهایش قرار می‌دهد».
پس باید زن مسلمان هر روز این ذکر را ورد روزانه خود بسازد « یاحی یا قیوم برحمتک أستغیث أصلح لي شأني کله ولا تکلني إلى نفسي طرفة عین». ترجمه: ای ذات زنده ‌و پا برجا به‌رحمت تو سخت نیازمندم، امورات و ‌کارهایم را اصلاح نما و مرا لحظه ای هم به نفسم رها مکن.
در این مورد برایت کتابی را پیشنهاد می‌دهم به اسم « إلیك أنت » وکتاب «صناعة الهمة » ‌کتابی در مورد حقیقت مرگ.
تا خوب تمام موضوعات ‌اهدافت برایت واضح شود.
پس دعا می نمایم که الله ترا موفق بدارد و توسط تو امت را کامیاب بدارد و تو را در راه خدمت استعمال نماید و با ایمان و تقوایت مرتبۀ بزرگِ را بدست آوری و مصداق آیۀ کریمه گردی.
اللهم آمین

شارك
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x